قیمت جدید وانت کارا 2000 تک کابین و دوکابین - مرداد 98

cover
شرایط فروش نقدی مرداد ماه خودروی وانت کارا با قیمت قطعی (به تعداد محدود) از روز شنبه مورخ 1398/05/05 تـا زمـان تـکمیـل ظـرفیت به شرح جدول پیوست آغاز گردید.

لازم است عاملیت های محترم نسبت به اطلاع رسانی طبق شرایط ذیل اقدام نمایند: 
شرایط فروش نقدی مرداد ماه خودروی وانت کارا با قیمت قطعی (به تعداد محدود) از روز شنبه مورخ 1398/05/05 تـا زمـان تـکمیـل ظـرفیت به شرح جدول پیوست آغاز می گردد. لازم است عاملیت های محترم نسبت به اطلاع رسانی طبق شرایط ذیل اقدام نمایند:
شرکت بهمن موتور با هدف جلوگیری از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت نام برای مصرف کننده نهایی خودرو، فیلترهایی را مطابق شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه که ذیلاً تشریح شده ـ قرار داده است؛ که در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام مشتری از سوی شرکت بهمن موتور یکطرفه ابطال و وجه ایشان مسترد خواهد شد.

 

مطالب دیگر

نظرات